نوشته‌ها

ss

راهبردهای مرسوم در بازار PE

همانطور که در گزارش راهبردهای رایج در بین PEها اشاره شد، صندوق های خصوصی راهبردهای متوعی را برای سرمایه گذاری و ورود به کسب و کارها اتخاذ می کنند. یکی از مدل‌های مرسوم تقسیم‌بندی بازار PE، تقسیم‌بندی از لحاظ راهبرد سرمایه‌گذاری است. در این…
chart111

روند تاسیس صندوقهای جسورانه و خصوصی کشور

نقش مهم فراصندوق در آهنگ شکل گیری بازار سرمایه گذاری حسورانه کشور