slide2.55

دریافت مجوز فعالیت فراصندوق ستارگان از سازمان بورس

سرانجام فراصندوق ستارگان، بعد از طی مراحل قانونی و اداری و همچنین پس از نزدیک به 2 سال از زمان شکل گیری ایده و طراحی ساختار فرا صندوق و تحقیقات مختلف و بررسی نمونه‌های موفق بین المللی، با پایان یافتن دوره پذیره نویسی موفق به اخذ مجوز فعالیت …