شورای سیاستگذاری فراصندوق ستارگان (PC)

 
Amirinia
Daliri
Meshkini
Moosavi somarin
Shokrollahi
Vakili
Naderi
Ramezani
salehi vaziri
mohammadpour